Metatietokatalogi: Kiintopiste

Tunnistamistiedot

Aineiston nimi

Kiintopiste

Teema Teema luokittelee aineiston yleisellä tasolla jonkin teeman alle. Teemat ovat Lempäälän kunnan omaan käyttöön valittuja.

Rakentaminen

Tiivistelmä

Lempäälän kunnan ylläpitämät kiintopisteet.

Kuvaus

Aineisto sisältää Lempäälän kunnan ylläpitämät kiintopisteet. Kiintopisteet ovat koordinaateiltaan tunnettuja, pysyväluonteisesti maastoon rakennettuja merkkejä, kuten putkia, pultteja, nauloja tai tarroja. Kaikille aineiston kiintopisteille on mitattu tasokoordinaatit sekä korkeus, ja ne luokitellaan tarkkuuden ja pysyväisluonteisuuden mukaan eri luokkiin. Kiintopisteitä rakennetaan säännöllisesti kunnan taajama-alueelle, ja tapauskohtaisesti myös haja-asutusalueelle. Kiintopisteitä hyödynnetään mittaustoiminnan lähtötietona sekä muun muassa korkomerkkeinä rakentamisessa.

Avainsanat Avainsana on aineiston aihetta kuvaava yleinen sana. Asiasanojen lähteenä on käytetty Paikkatietohakemiston asiasanastoa ja/tai GEMET-sanastoa.

Kiintopisteet, Sijainti, Korkeus

Näytekuva

Näytekuva kiintopisteistä
Kiintopiste

Sijaintitiedot

Ulottuvuus Aineiston ulottuvuus voi olla kaksiulotteinen (2D), kolmiulotteinen (3D) ja erikoistapauksissa myös 2D + 1D tai 2.5D. Suluissa on annettu sanallinen selitys ulottuvuudesta.

2D + 1D (kaksiulotteinen aineisto, kohteiden korkeus ilmoitettu ominaisuustietona).

Koordinaattijärjestelmä

ETRS-GK24 (EPSG:3878)

Korkeusjärjestelmä

N2000 (EPSG:3900)

Geometrian esitystapa Vektorimuotoisen aineiston esitystapa voi olla piste, monipiste, viiva, moniviiva, alue tai monialue. Rasterimuotoisen aineiston esitystapa on rasteri.

Piste

Kattavuustiedot

Maantieteellinen kattavuus

Lempäälä
Lempäälän kunta

Ajallinen kattavuus Tieto ajanjaksosta, jonka aineisto kattaa.

Aineisto sisältää ajantasaisen tiedon kiintopisteistä eli kaikki olemassa olevat, tai sellaiseksi oletetut, kiintopisteet. Lisäksi aineistossa on historiatietona 13.3.2020 tai sen jälkeen poistuneet kiintopisteet. Historiatiedon voi suodattaa aineistosta pois ominaisuustietojen avulla.

Ominaisuustiedot

Ominaisuustiedot Taulukko kaikista aineiston ominaisuustiedoista, tietotyypeistä ja arvoalueista. Aineisto on tallennettu PostgreSQL 9.6 / PostGIS 2.4 -tietokantaan, ja tietotyypit ovat tämän tietokantaversion mukaisia.

Nimi Tietotyyppi Arvoalue
objectid integer, not null
gdb_geomattr_data bytea
shape geometry
globalid varchar(38), not null, primary key
pistenumero integer
luokka varchar(50) apupiste, käyttökiintopiste, peruskiintopiste
rakenne varchar(50) naula, pultti, putki, tarraprisma, tussimerkki
alusta varchar(50) asfaltti, betoni, kallio, maaperäkivi, puu, pylväs, reunakivi, seinä
luontipaiva timestamp without timezone
n_koordinaatti numeric (precision 10, scale 3)
e_koordinaatti numeric (precision 11, scale 3)
korkeus numeric (precision 7, scale 3)
kunta varchar(50)
metatieto varchar(100)
alkuhetki timestamp without timezone
muutoshetki timestamp without timezone
loppuhetki timestamp without timezone

Ominaisuustietojen tarkempi kuvaus

objectid

Järjestelmän ylläpitämä ominaisuustieto. Juokseva numero, joka on yksilöllinen, ei-pysyvä tunniste tämän aineiston sisällä. Ominaisuustieto mahdollistaa kohteiden käsittelyn ArcGIS paikkatieto-ohjelmalla.

gdb_geomattr_data

Järjestelmän ylläpitämä ominaisuustieto. Aineiston geometriaa täydentävä kenttä, jonka avulla käsitellään kompleksisia geometrioita, kuten kaaria. Ominaisuustieto mahdollistaa kompleksisten kohteiden käsittelyn PostgreSQL-tietokannassa ArcGIS paikkatieto-ohjelmalla.

shape

Järjestelmän ylläpitämä ominaisuustieto. Kohteen geometria tallennettuna PostGIS-tietokantalaajennuksen mukaisessa muodossa.

globalid

Järjestelmän ylläpitämä ominaisuustieto. Määrämittainen, satunnaisesti generoitu päätunniste, joka on yksilöllinen ja pysyvä. Ominaisuustiedon avulla kohteet voidaan yksilöidä tämän aineiston ulkopuolella.
Esimerkkiarvo: {F77D7F9B-6D4D-44D4-8ED7-E3A11622FE3B}

pistenumero

Jokaiselle kiintopisteelle yksilöllinen, määrämuotoinen tunniste, joka muodostuu kiintopisteen rakennusvuoden vuosiluvusta (neljä numeroa) ja vuosikohtaisesta juoksevasta numerosta (kaksi numeroa).
Esimerkkiarvo: 201807

luokka

Kiintopisteen luokittelua kuvaava ominaisuustieto. Kiintopisteet jaetaan niiden mittaamiseen käytettyjen menetelmien, tarkkuuden ja pysyväisluonteisuuden muokkaan kolmeen luokkaan: peruskiintopisteet, käyttökiintopisteet ja apupisteet. Peruskiintopisteet ovat koordinaateiltaan tarkimpia ja pysyvästi rakennettuja, kun taas apupisteet ovat vähemmän tarkkoja sekä usein rakenteeltaan väliaikaisempia. Luokat vastaavat pääpiirteissään "JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä" -suosituksen valtakunnallisia EUREF-FIN-kiintopisteiden mittausluokkia E4, E5 ja E6. Kiintopisteiden mittaamisessa käytetyt menetelmät eivät kuitenkaan ole täysin suosituksen mukaiset, joten virallista luokittelua ei käytetä.
Esimerkkiarvo: käyttökiintopiste

rakenne

Kiintopisteen fyysistä rakennetta kuvaava ominaisuustieto.
Esimerkkiarvo: naula

alusta

Kiintopisteen rakennusalustaa kuvaava ominaisuustieto.
Esimerkkiarvo: maaperäkivi

luontipaiva

Kiintopisteen rakentamispäivä. Arvo '1.1.yyyy' (esim. 1.1.2008) annettaan kiintopisteille, joiden rakentamisvuosi tiedetään, mutta tarkka rakentamispäivämäärä ei ole tiedossa.
Esimerkkiarvo: 6.8.2009

n_koordinaatti

Kiintopisteen pohjoiskoordinaatti (N-koordinaatti) ETRS-GK24 -koordinaattijärjestelmässä. Yksikkönä metri.
Esimerkkiarvo: 6800591.872

e_koordinaatti

Kiintopisteen itäkoordinaatti (E-koordinaatti) ETRS-GK24 -koordinaattijärjestelmässä. Yksikkönä metri.
Esimerkkiarvo: 24487019.347

korkeus

Kiintopisteen korkeus merenpinnasta N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkönä metri.
Esimerkkiarvo: 90.382

kunta

Kohteen sijaintikuntaa kuvaava ominaisuustieto.
Esimerkkiarvo: Lempäälä

metatieto

URL-linkki aineiston metatietokuvakseen.
Esimerkkiarvo: https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/lempaala/metatieto/kiintopiste.html

alkuhetki

Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohde on luotu tietokantaan (kohteen elinkaaren alkuhetki). Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on alkanut. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen luotuja kohteita. Arvo '1.1.1900' annetaan kohteille, joiden alkuhetkestä ei ole tarkkaa tietoa.
Esimerkkiarvo: 25.3.2020 7:34:51

muutoshetki

Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohteen geometriaa tai ominaisuustietoja on muutettu tietokannassa. Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on muuttunut. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen muuttuneita kohteita.
Esimerkkiarvo: 25.3.2020 14:17:16

loppuhetki

Päivämäärä ja kellonaika, milloin kohde on merkitty poistuneeksi tietokantaan (kohteen elinkaaren loppuhetki). Ominaisuustieto ei kuvaa, milloin kohteen esittämä oikean maailman asia tai ilmiö on päättynyt. Ominaisuustiedon avulla voidaan hakea esimerkiksi tietyn ajanhetken jälkeen poistuneita kohteita. Kohde, jolle on annettu loppuhetki, on historiatietoa. Jos halutaan tarkastella nykyhetken tilannetta, tulee historiatieto suodattaa aineistosta pois esimerkiksi näyttämällä vain kohteet, joiden loppuhetki saa tyhjän (null) arvon.
Esimerkkiarvo: 25.3.2020 9:50:37

Ylläpitotiedot

Päivityksen tiheys ja laajuus Tieto siitä, kuinka usein aineistoa päivitetään ja mitä osaa aineistosta päivitykset koskevat.

Jatkuva ylläpito geometrian ja ominaisuustietojen osalta.

Päivityspäivä Tieto aineiston viimeisimmästä päivityspäivästä. Koskee vain aineistoja, jotka eivät ole jatkuvassa ylläpidossa.

Jatkuva ylläpito

Ylläpitäjä Tieto aineistoa ylläpitävästä tahosta. Ylläpitäjä vastaa aineiston kohteiden ja näiden ominaisuustietojen lisäämisestä, poistamisesta ja muuttamisesta.

Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut
paikkatieto@lempaala.fi

Jakelutiedot

Luokittelu Luokittelu kuvaa aineiston julkisuutta, rakenteellisuutta ja siihen sovellettavia käyttöehtoja. Avoin data on julkista, koneluettavassa muodossa ja maksutta uudelleen käytettävissä, myös kaupallisesti. Ei-julkinen data sisältää henkilötietoja tai niihin rinnastettavia tietoja, eikä sitä jaella julkisesti. Aineisto voi sisältää useiden eri luokkien mukaisia osia, joiden yksityiskohdat kuvataan luokittelun yhteydessä.

Avoin data

Lisenssi

CC0 1.0

Rajoitteet Tieto aineiston käyttöön liittyvistä rajoitteista ja ehdoista, joita ei ole määritelty lisenssissä.

Ei rajoitteita

Jakelukanavat

Rajapintapalvelut Tieto aineiston jakeluun käytettävistä rajapintapalveluista sekä rajapintapalveluiden yksityiskohdat ja URL-osoitteet.

WMS-rajapintapalvelu
Tasonimet: lempaala_kiintopiste
Tuetut WMS-versiot: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
Tuetut koordinaattijärjestelmät: EPSG:3878, EPSG:3067, EPSG:4267, CSR:84 (WMS 1.3.0)
Kattavuus: WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla vain aineiston ajantasainen tieto, ei historiatietoa.

WFS-rajapintapalvelu
Tuetut WFS-versiot: 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0
Tuetut koordinaattijärjestelmät: EPSG:3878, EPSG:3067, EPSG:4267
Kattavuus: WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla vain aineiston ajantasainen tieto, ei historiatietoa. Rajapintapalvelun kautta välittyvät ominaisuustiedot saattavat poiketa tietotyypin osalta metatietokuvauksesta.

Muut jakelukanavat Tieto muista aineiston jakelukanavista ja niihin liittyvistä yksityiskohdista. Muita jakelukanavia ovat muun muassa tiedostomuotoiset jakelut sekä aineistolatauspalvelut.

Tiedostolataus GeoPackage-formaatissa
GeoPackage-versio: 1.2.1
Kattavuus: Tiedostolatauksen kautta on saatavilla aineiston ajantasainen tieto sekä historiatieto. Tiedostolatauksen kautta välittyvät ominaisuustiedot saattavat poiketa tietotyppin osalta metatietokuvauksesta.

Jakelija Tieto aineistoa jakelevasta tahosta. Jakelija vastaa aineiston toimittamisesta käyttäjien saatavaksi eri jakelukanavien, kuten rajapintapalveluiden, kautta. Jakelija vastaa myös jakelukanavien teknisestä toimivuudesta.

Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut
paikkatieto@lempaala.fi

Historiatiedot

Prosessointihistoria Tieto aineistolle tuotannon ja ylläpidon yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä.

13.3.2020: Aineisto tuotettu metatietokuvauksen mukaiseen muotoon.

Alkuperätiedot Tieto lähtöaineistoista, joista tämä aineisto on johdettu.

Aineisto pohjautuu Lempäälän kunnan aikaisempiin, cad-muotoisiin kiintopisteiden paikkatietoaineistoihin. Lähtöaineisto on sisältänyt Lempäälän kunnan ja muiden tahojen rakentamia tai ylläpitämiä kiintopisteitä, joiden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmänä on alunperin ollut KKJ + N60. Aineistoon on poimittu lähtöaineistoista mukaan vain ne kiintopisteet, jotka ovat Lempäälän kunnan rakentamia tai ylläpitämiä. Lisäksi aineistoon poimittujen kiintopisteiden koordinaatti- ja korkeusarvojen on tullut olla mitattu suoraan EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään. Koordinaateiltaan muunnetut kiintopisteet on jätetty aineiston ulkopuolelle. Käytännössä tämä on rajannut aineistoon poimitut kiintopisteet vuodesta 2012 eteenpäin rakennettuihin uusiin pisteisiin tai niihin vanhempiin lähtöaineiston pisteisiin, joiden koordinaatit on mitattu uudelleen.

Laatutiedot

Täydellisyys Täydellisyys tarkoittaa kohteiden, niiden ominaisuuksien tai yhteyksien olemassaoloa tai puuttumista.

Ylimääräinen tieto Kuvaus aineistoon sisältyvistä ylimääräisistä tiedoista. Ylimääräiseksi tiedoksi katsotaan kaikki kohteet ja ominaisuustiedot, jotka eivät vastaa aineiston kuvauksen tai kattavuustietojen yhteydessä esitettyä laajuutta.

Aineisto ei sisällä ylimääräistä tietoa.

Puuttuva tieto Kuvaus aineistosta puuttuvista tiedoista. Puuttuvaksi tiedoksi katsotaan kaikki kohteet ja ominaisuustiedot, jotka tulisi aineiston kuvauksen tai kattavuustietojen yhteydessä esitetyn laajuudeen puitteissa olla mukana aineistossa, mutta puuttuvat siitä.

Aineistosta ei puutu kohteita. Osalta kohteista puuttuu arvot ominaisuustiedoista 'rakennne' ja 'alusta'.

Looginen eheys Looginen eheys tarkoittaa tietomallin, rakenteiden, ominaisuuksien ja yhteyksien sääntöjenmukaisuutta.

Käsitteellinen eheys Kuvaus aineistossa olevista poikkeuksista käsiteskeemasta. Esimerkiksi aineiston geometrian esitystavan ollessa 'Piste', kaikki muut aineistossa esiintyvät geometriat poikkeavat sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Arvojoukkoeheys Kuvaus aineistossa olevista poikkeuksista ominaisuustietojen arvojen arvojoukonmukaisuudessa. Esimerkiksi sallitun arvojoukon ollessa '1' ja '2', ominaisuustiedon arvo '3' poikkeaa sääntöjenmukaisuudesta.

Osalla kohteista ominaisuustieto 'rakenne' ja 'alusta' saavat tyhjän arvon, joka poikkeaa ominaisuustiedolle asetetusta arvojoukosta.

Formaattieheys Kuvaus aineiston tietojen rakenteen poikkeuksista fyysiseen tietomalliin verrattuna. Esimerkiksi ominaisuustiedon merkkijonon ollessa määritelty maksimissaan kymmenen merkkiä pitkäksi, poikkeaa 11 merkkiä pitkä ominaisuustiedon arvo sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Topologinen eheys Kuvaus aineistossa noudatettavista topologisita säännöistä sekä poikkeuksista näihin sääntöihin. Esimerkiksi topologisena sääntönä voidaan määrätä, että aineiston kohteet eivät saa leikata toisiaan. Tällöin toisiaan leikkaavat kohteet poikkeavat sääntöjenmukaisuudesta.

Aineisto noudattaa seuraavia topologisia sääntöjä: ei päällekkäisiä kohteita. Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Sijaintitarkkuus Sijaintitarkkuus tarkoittaa aineiston kohteiden sijainnin määrittämisen tarkkuutta.

Absoluuttinen sijaintitarkkuus Kuvaus aineiston kohteiden koordinaattiarvojen läheisyydestä verrattuna kohteiden todelliseen sijaintiin. Absoluuttinen sijaintitarkkuus esitetään koordinaattien taso- ja korkeustarkkuutena tai sanallisena arviona tarkkuudesta.

Tasotarkkuus ±0.040 metriä, korkeustarkkuus ±0.070 metriä.

Rasteritiedon sijaintitarkkuus Kuvaus rasteriaineiston pikselikoosta sekä pikseleiden sijainnin läheisyydestä verrattuna kohteiden todelliseen sijaintiin.

Aineisto ei sisällä rasteritietoa.

Ajallinen tarkkuus Ajallinen tarkkuus tarkoittaa kohteiden aikaan liittyvien ominaisuuksien ja yhteyksien tarkkuutta.

Ajan mittauksen oikeellisuus Kuvaus poikkeuksista aineistossa käytettyjen ajallisten viittausten oikeellisuudesta. Esimerkiksi kohteen alkuhetkeä kuvaavan ominaisuustiedon tallennustarkkuuden ollessa sekunti, on päivän tarkkuudella tallennettu arvo poikkeus sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Ajallinen eheys Kuvaus poikkeuksista aineistossa käytettyjen ajallisten viittausten järjestyksessä. Esimerkiksi kohteen alkuhetken ollessa ajallisesti myöhemmin kuin loppuhetken, on kyseessä poikkeus sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Temaattinen tarkkuus Temaattinen tarkkuus tarkoittaa mitattavien ja kuvailevien ominaisuuksien tarkkuutta sekä kohteiden ja niiden välisten yhteyksien luokittelun oikeellisuutta.

Luokittelun oikeellisuus Kuvaus virheistä ja poikkeuksista kohteiden luokittelun oikeellisuudessa. Esimerkiksi tosimaailman kohteen ollessa peltoa, on sen luokittelua kuvaavan ominaisuustiedon arvo 'metsä' poikkeus sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Ominaisuustiedon oikeellisuus Kuvaus poikkeuksista muiden kuin kohteiden luokitteluun liittyvien ominaisuustietojen oikeellisuudessa. Esimerkiksi tosimaailman kohteen korkeuden ollessa 12 metriä, sen korkeutta kuvaavan ominaisuustiedon arvo '15' poikkeaa sääntöjenmukaisuudesta.

Ei poikkeuksia sääntöjenmukaisuudesta.

Viitetiedot

Tunniste Aineiston yksilöivä tunniste. Tunniste annetaan vain INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluville paikkatietoaineistoille. Tunnisteita myöntää ja ylläpitää Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö.

Ei tunnistetta

Omistaja Tieto aineiston omistavasta tahosta. Omistaja vastaa aineiston tietosisällön tarkoituksenmukaisuudesta. Lisäksi omistaja päättää aineiston ylläpidon ja jakelun järjestämisestä.

Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut
paikkatieto@lempaala.fi

Luontipäivä Päivämäärä, jolloin aineisto on ensimmäisen kerran tuotettu metatietokuvaksen mukaisessa muodossa.

13.03.2020

Julkaisupäivä Päivämäärä, jolloin aineisto on ensimmäisen kerran julkaistu metatietokuvauken mukaisessa muodossa.

23.04.2020

Metatiedon tiedot

Metatiedon yhteystaho Tieto tahosta, joka vastaa aineiston metatietojen ylläpidosta.

Lempäälän kunta, Tontti- ja mittauspalvelut
paikkatieto@lempaala.fi

Metatiedon luontipäivä

07.04.2020

Metatiedon muutospäivä

17.11.2020